မပ်က္ေန႔စဥ္

“နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၶဳဒၶႆ”

ေမတၱာရက္ခံခ်က္

လုိအပ္မႈ႔မ်ားရွိေနပါသျဖင္႔ ၀င္ေရာက္လာသူအေပါင္းတုိ႔ ျဖည္႔စြတ္ ၾကည္႔ရႈေပးပါရန္တုိက္တြန္အပ္ပါသည္

Thursday, September 24, 2009

စတင္ျခင္း

ဒီေန ့ေတာ့ ဘေလာ့ကို စတင္ေရးျဖစ္တယ္

No comments:

Post a Comment